Vòng thi:
Vòng 5
Thời gian bắt đầu:
15/09/2011 09:00:00
Thời gian kết thúc
17/09/2011 09:00:00
Công bố điểm thi:
19/09/2011 09:00:00
Chủ đề:
Văn học
Yêu cầu:
Dịch thơ
Tựa đề:
You Can Be Whatever You Want To Be!
Nội dung:

You Can Be Whatever You Want To Be!

by: Donna Levine

There is inside you

All of the potential

To be whatever you want to be;

All of the energy

To do whatever you want to do.

Imagine yourself as you would like to be,

Doing what you want to do,

And each day, take one step

Towards your dream.

And though at times it may seem too

difficult to continue,

Hold on to your dream.

One morning you will awake to find

That you are the person you dreamed of,

Doing what you wanted to do,

Simply because you had the courage

To believe in your potential

And to hold on to your dream.

Đáp án:

 


Ta có thể là bất kỳ ai ta muốn!

Tiềm ẩn trong ta

Toàn bộ khả năng/năng lực

Để trở thành bất kỳ ai mình muốn trở thành;

Toàn bộ năng lực/khả năng

Để làm điều mình muốn làm.

Hãy tưởng tượng mình là người mình mơ ước sẽ trở thành,

Làm điều mình muốn làm,

Và mỗi ngày, đến gần với ước mơ của mình hơn.

Và mặc dù đôi khi, dường như thật khó tiếp tục,

Xin đừng từ bỏ ước mơ của mình.

Một sớm mai thức dậy sẽ thấy

Mình là người mình hằng mơ ước,

Đang làm những gì mình từng muốn làm,

Chỉ vì ta đã dám tin vào khả năng của mình

Và kiên trì theo đuổi mơ ước của mình.

Giải thưởng:

Giải nhất: USB 4G hình quả táo


Giải may mắn: Tai nghe JBudsKết quả:

Giải nhất: aloha_c3

USB 4G hình quả táo
Giải may mắn: Katt hoang

Tai nghe JBuds