Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
wintering
['wintəriη]
|
danh từ
sự trú đông, sự đưa đi tránh rét
sự qua đông