Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
vôi
[vôi]
|
danh từ
lime
Chuyên ngành Việt - Anh
vôi
[vôi]
|
Kỹ thuật
lime
Sinh học
lime
Toán học
lime
Từ điển Việt - Việt
vôi
|
danh từ
Chất trắng thu được khi nung đá vôi.
Quét vôi tường; quệt vôi ăn trầu.