Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
tarred
[ta:d]
|
tính từ
thuộc nhựa cây
tẩm (quét) nhựa
Chuyên ngành Anh - Việt
tarred
[ta:d]
|
Kỹ thuật
(được) tẩm hắc ín