Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
stewing
['stju:iη]
|
danh từ
sự ninh; hầm
Chuyên ngành Anh - Việt
stewing
['stju:iη]
|
Kỹ thuật
sự hầm, sự ninh (thịt, cá)
Sinh học
sự hầm, sự ninh (thịt, cá)