Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
sia
[sia]
|
(từ gốc tiếng Pháp là Chier) xem đại tiện
Từ điển Việt - Việt
sia
|
động từ
đi ngoài (từ tiếng Pháp chier)