Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
shorthand
['∫ɔ:thænd]
|
tính từ
dùng tốc ký, ghi bằng tốc ký, viết nhanh
danh từ
phép tốc ký, phương pháp viết nhanh (như) stenography