Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
search-warrant
['sə:t∫'wɔ:rənt]
|
danh từ
giấy phép khám nhà, lệnh khám nhà