Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
postcard
['poustkɑ:d]
|
danh từ
bưu thiếp
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
postcard
|
postcard
postcard (n)
card, picture postcard, message, note, letter, missive