Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
photochemical
[,foutou'kemikl]
|
tính từ
quang hoá
Chuyên ngành Anh - Việt
photochemical
[,foutou'kemikl]
|
Hoá học
(thuộc) quang hóa học
Kỹ thuật
quang hoá
Toán học
quang hoá
Vật lý
quang hoá