Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
mouther
['mauðə]
|
danh từ
chỉ người diễn tả kiển cách, khoát lác