Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
motorist
['moutəraiz]
|
danh từ
người lái xe ô tô; người chơi xe ô tô
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
motorist
|
motorist
motorist (n)
driver, car driver, car user, car owner, chauffeur
antonym: passenger