Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
livre
['li:vrə]
|
danh từ
đồng livrơ (tiền ă)
livrơ (nửa kilôgram)