Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
insured
[in'∫uəd]
|
danh từ
người được bảo hiểm
Chuyên ngành Anh - Việt
insured
[in'∫uəd]
|
Kinh tế
được bảo hiểm
Kỹ thuật
được bảo hiểm
Toán học
được bảo hiểm