Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hồn
[hồn]
|
danh từ
soul; spirit; control
Từ điển Việt - Việt
hồn
|
danh từ
yếu tố tinh thần độc lập với thể xác
phần hồn
biểu hiện tình cảm
bức ảnh không có hồn
tinh thần con người
sợ hết hồn