Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
everyone
['evriwʌn]
|
Cách viết khác : everybody ['evribɔdi]
như everybody
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
everyone
|
everyone
everyone (pron)
all and sundry, everybody, one and all, every person, the whole world, every Tom, Dick, and Harry, every man jack, each person, each one, every last one, each and every one