Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Anh
elodea
|

elodea

elodea (ĭ-lōʹdē-ə) noun

Any of various small, submersed herbs of the genus Elodea, having grasslike leaves.

[New Latin Elodea, genus name, from Greek helōdēs, marshy, from helos, marsh.]