Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
cowslip
['kauslip]
|
danh từ
(thực vật học) cây anh thảo hoa vàng
Chuyên ngành Anh - Việt
cowslip
['kauslip]
|
Kỹ thuật
cây anh thảo hoa vàng
Sinh học
cây báo xuân