Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
bookbinding
['bukbaindiη]
|
danh từ
sự đóng sách
Từ điển Anh - Anh
bookbinding
|

bookbinding

bookbinding (bkʹbīndĭng) noun

The art, trade, or profession of binding books.

bookʹbinder noun