Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Anh
bookbindery
|

bookbindery

bookbindery (bkʹbīndə-rē) noun

An establishment where books are bound.