Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
beetroot
['bi:tru:t]
|
danh từ
củ cải đường
Từ điển Anh - Anh
beetroot
|

beetroot

beetroot (bētʹrt, -rt) noun

Chiefly British.

The edible root of the beet.