Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
ba-zơ
[ba zơ]
|
(hoá học) (tiếng Pháp gọi là Base) base
Acids and Bases : Two classes of chemical compounds that have generally opposite characteristics