Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
avocado
[,ævou'kɑ:dou]
|
Cách viết khác : alligator pear ['æligeitə,peə]
danh từ
(thực vật học) lê tàu
Chuyên ngành Anh - Việt
avocado
[,ævou'kɑ:dou]
|
Hoá học
quả lê tàu
Kỹ thuật
cây lê tàu
Sinh học
quả lê tàu