Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
autosuggestion
[,ɔ:tousə'dʒest∫n]
|
danh từ
quá trình mà một người, do tác dụng của thôi miên hoặc do hoạt động của tiềm thức, bất giác thay đổi cách xử sự của chính mình; sự tự kỷ ám thị
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
autosuggestion
|
autosuggestion
autosuggestion (n)
self-suggestion, self-hypnosis, autohypnosis, power of suggestion, self-deception, self-delusion