Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
autostrada
['ɔ:təstrɑ:də]
|
danh từ
đường dành riêng cho xe ô tô, xa lộ
Từ điển Anh - Anh
autostrada
|

autostrada

autostrada (ôtō-sträʹdə, outō-) noun

An expressway in Italy.

[Italian : auto, automobile. See auto + strada, street (from Late Latin strāta, paved road). See street.]