Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
autostimulation
[ɔ:təstimju'lei∫n]
|
danh từ
sự tự kích thích