Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
author
['ɔ:θə]
|
danh từ
tác giả
người tạo ra, người gây ra
người gây ra các điều ác
(tôn giáo) Đấng sáng tạo ( Chúa)