Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
at-home
[ət'houm]
|
danh từ
buổi tiếp khách ở nhà riêng (vào ngày, giờ nhất định)
Từ điển Anh - Anh
at-home
|

at-home

at-home or at home (ət-hōmʹ, ăt-) noun

An informal reception in one's home.

adjective

1. Being, occurring, or functioning in one's home: at-home workers; at-home care.

2. Designed for or appropriate for one's home: at-home fashions.