Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
arbitrage
[,ɑ:bi'trɑ:ʒ]
|
danh từ
sự buôn chứng khoán