Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
arbitrable
['a:bitrəbl]
|
tính từ
tùy ý
giao người khác quyết định