Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
antiperspirant
[ænti'pə:spirənt]
|
danh từ
chất chống chảy nhiều mồ hôi