Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
antihumanism
['ænti'hju:mənizm]
|
danh từ
thuyết chống chủ nghĩa nhân văn