Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
antihormone
[ænti'hɔ:moun]
|
danh từ
kháng hoocmôn; kháng nội tiết