Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
antihomomorphism
|
Kỹ thuật
phản đồng cấu
Toán học
phản đồng cấu