Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
absorption
[əb'sɔ:p∫n]
|
danh từ
sự hút, sự hút thu
sự say mê, miệt mài, sự mê mải
Chuyên ngành Anh - Việt
absorption
[əb'sɔ:p∫n]
|
Hoá học
hấp thụ
Kỹ thuật
sự hút thu
Sinh học
hấp thụ
Toán học
sự hấp thụ, sự hút thu
Vật lý
(sự; độ) hấp thụ; sự hút; sự chống rung; sự tắt dần
Xây dựng, Kiến trúc
sự hấp thụ
Từ điển Anh - Anh
absorption
|

absorption

absorption (əb-sôrpʹshən, -zôrpʹ-) noun

1. The act or process of absorbing or the condition of being absorbed.

2. A state of mental concentration.

 

[Latin absorptiō, absorptiōn-, from absorptus past participle of absorbēre, to absorb. See absorb.]

absorpʹtive (-tĭv) adjective

absorptivʹity noun

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
absorption
|
absorption
absorption (n)
  • preoccupation, fascination, interest, captivation, engagement, immersion, raptness, concentration, enthrallment, engrossment
  • amalgamation, incorporation, assimilation, combination, inclusion
    antonym: rejection