Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Tuesday
['tju:zdi]
|
danh từ, viết tắt là Tue hoặc Tues
ngày thứ ba trong tuần; thứ Ba