Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Thursday
['θə:zdi]
|
danh từ, viết tắt là Thur hoặc Thurs
ngày thứ năm trong tuần; thứ Năm