Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
IAP
|
danh từ
nhà cung cấp khả năng truy cập internet; IAP có thể làm luôn chức năng của ISP nhưng ngược lại thì không. Một IAP thường phục vụ cho nhiều ISP khác nhau. (IAP là từ viết tắt của từ tiếng Anh: Internet Access Provider)