Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đè
[đè]
|
to bear hard/heavily upon somebody; to weigh down on somebody
Từ điển Việt - Việt
đè
|
động từ
nén từ trên xuống bằng một vật đặt bên trên
lấy sách đè tập tài liệu
nhằm vào
đè vào mông mà đánh