Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Việt - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
trích dẫn
|
động từ
dẫn nguyên văn một câu hoặc một đoạn để làm bằng
trích dẫn một đoạn thơ