Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Việt - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
phiên âm
|
động từ
chuyển âm của một ngôn ngữ sang một ngôn ngữ khác
Pa-ri là phiên âm từ Paris