Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Việt - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
ma
|
danh từ
tang lễ
làm ma cho cha
người chết hiện hình như người đang sống, theo mê tín
nó sợ ma không dám đi đêm
người bất kì
bực mình chẳng dám nói ra, muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời (ca dao)
tính từ
không có thực
số liệu ma