Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
copepod
['koupə,pɔd]
|
danh từ
(động vật) bộ châm kiếm (động vật thân giáp)
tính từ
thuộc bộ chân kiếm
Từ điển Anh - Anh
copepod
|

copepod

copepod (kōʹpə-pŏd) noun

Any of numerous minute marine and freshwater crustaceans of the subclass Copepoda, having an elongated body and a forked tail.

[From New Latin Copepoda, order name : Greek kōpē, oar + -poda, -pod.]