Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pedicel
['pedisel]
|
Cách viết khác : pedicle ['pedikl]
danh từ
(sinh vật học) cuống nhỏ