Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
notably
['noutəbli]
|
phó từ
đáng kể, đáng chú ý
đặc biệt, nhất là