Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
notability
[,noutə'biliti]
|
danh từ
người nổi tiếng hoặc quan trọng; nhân sĩ
tính chất trứ danh; tính chất lớn lao, tính chất to tát, tính chất quan trọng