Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
monophonic
[,mɒnə'fɒnik]
|
tính từ
chỉ dùng một kênh âm thanh