Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
monody
['mɔnədi]
|
danh từ
bài thơ độc xướng
bài thơ điếu tang