Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
grounded
['graundid]
|
tính từ
(điện) được tiếp đất; được nối đất
bị mắc cạn
có cơ sở vững chắc