Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
fructify
['frʌktifai]
|
nội động từ
ra quả
ngoại động từ
làm cho ra quả
làm cho có kết quả
Từ liên quan
fruit fruitful produce